Ogólnopolskie Towarzystwo Ogrodów Działkowych

Ogólnopolskie Towarzystwo Ogrodów Działkowych

OTOD, Bydgoszcz  

Nowa ustawa - uzasadninie 

 
 

Uzasadnienie konieczności uchwalenia nowej ustawy o ogrodach działkowych

 1. Kluczowe zapisy ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych (obecnie ROD) z dnia 6 maja 1981 r. przyjętej przez Sejm PRL z inicjatywy działaczy Centralnej Rady Związków Zawodowych jest niezgodna z Konstytucją RP oraz stoi w sprzeczności z zasadami obowiązującymi w demokratycznym państwie prawa, co potwierdza m.in.:
  • orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 1996 r. dotyczące uchylenia art. 8 ust.1 ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych,
  • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 września 1999 r. dotyczący uchylenia art. 28 pkt.2 ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych,
  • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2002 r. dotyczący uchylenia art. 2 ust. 1 i 3 noweli do ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 1995 r.

  Z orzeczenia T.K. z dnia 20 lutego 2002 roku można stwierdzić niezgodność art. 4, 25, 32 ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z ustawą zasadniczą (tj. z art. 12 oraz 58 Konstytucji RP), natomiast TK wprost uznał art. 34 ust. 1 ustawy o p.o.d za niezgodny z Konstytucją RP (który przymusowo wcielił do Polskiego Związku Działkowców wszystkich użytkowników działek ogrodniczych istniejących przed wejściem w życie ustawy o p.o.d.

  Ponadto ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych pozostaje w sprzeczności z postanowieniami Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a dokładniej z art. 11 (wolność zgromadzania się i stowarzyszania się), oraz z art. 13 ( prawo do skutecznego środka odwoławczego ).

  Zgodnie z ustawą z dnia 6 maja 1981 r. o p.o.d. osoby fizyczne posiadają działki na podstawie prawa użytkowania. Działki przydziela Polski Związek Działkowców (zgodnie z art. 27 ustawy, zadanie to należy do ogniwa PZD - zarządu pracowniczego ogrodu działkowego) i ustanawia na rzecz osób fizycznych prawo użytkowania działek. Przydział działki łączy się z obowiązkowym, nabywaniem z mocy ustawy członkostwem w Polskim Związku Działkowców (art. 12 i 25 ustawy).

  Urządzenia pracowniczego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez działkowców, są przez nich wznoszone i finansowane, a mimo to na mocy art. 13 ustawy są własnością PZD. Regulacje te są sprzeczne z Konstytucją i budzą głosy sprzeciwu działkowców.

  Polskim Związkiem Działkowców kieruje nieprzerwanie od 1981 roku ta sama osoba. Ukryte są jej zarobki, jak i całego zarządu i Krajowej Rady PZD. Powszechnie wiadomo, że na każdym szczeblu administracji w PZD zatrudnieni są jego krewni, powinowaci i znajomi. W tym roku kupił sobie na użytek prezesa komfortowo wyposażony samochód osobowy za około 100 tys. złotych. Oddani aktywiści z Katowic zakupili wille wartości 3 miliony złotych. Przywódca tego Związku zafundował sobie drukarnię w której zatrudnił całą rodzinę i nakazał obligatoryjnie ogrodom działkowym abonować jego czasopismo "działkowiec".

  Blisko 50% działkowiczów stanowią ubodzy emeryci i renciści. To z ich składek członkowskich utrzymywane są ciepłe posadki i drogie samochody w PZD. Skarb Państwa nie otrzymuje ani złotówki. Ogromne pieniądze płynęły i płyną co roku wartką rzeką do prywatnych kieszeni uprzywilejowanej grupy ludzi.

  Wychodząc naprzeciw postulatom działkowiczów z całego Kraju (należy pominąć aktywistów, którzy podburzają innych zatwardziałych działaczy z peerelu) proponuje się ustawę, która usunie obecne, nie zgodne z Konstytucją przepisy (aczkolwiek koledzy posłowie z SLD twierdzą uparcie, że wszystko jest zgodne z Konstytucją, a niewolnictwo działkowiczów nie istnieje!).

 2. Minister Infrastruktury w piśmie z dnia 25 lipca br. skierowanym do Zarządu Regionu Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych w Krośnie stwierdza, że obecna ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nie rozwiązuje aktualnych problemów w zakresie funkcjonowania ogrodów działkowych, ale problemy te utrzymuje. Dotyczy to m. in. Statusu Polskiego Związku Działkowców oraz jego pozycji monopolisty w odniesieniu do nabywania gruntów na cele ogrodów działkowych. Powyższa ustawa utrzymuje w tym zakresie dalszą uprzywilejowaną pozycję PZD i nie wspomina o innych organizacjach zrzeszających działkowców. W przyjętej wersji przepisy ustawy ingerują również w swobodę gospodarowania jednostek samorządu terytorialnego, należącym do nich mieniem,
 3. Pismo Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 27 lipca 2005 roku skierowanym do Prezydenta R.P. zajmuje następujące stanowisko: "Komisja wnosi do pana Prezydenta o nie podpisywanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z Konstytucją". Przepisy tej ustawy proponują wprowadzenie regulacji już dwukrotnie skutecznie zaskarżonych do Trybunału Konstytucyjnego.
 4. Ryszard Kalisz - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji :
 5. Niektóre cytaty:

  "... przedmiotowa ustawa przyznaje Polskiemu Związkowi Działkowców status władzy publicznej. Samodzielność PZD poddana została ochronie sądowej, która zgodnie z art. 165 Konstytucji RP przysługuje jedynie jednostkom samorządu terytorialnego. Natomiast organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego zostały zobligowane do tworzenia warunków prawnych, przestrzennych i ekonomicznych dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, które prowadzi PZD.

  Ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zrekultywowania gruntu. Równocześnie gmina będzie zobowiązana do doprowadzenia do rodzinnych ogrodów działkowych dróg dojazdowych, energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę oraz zapewnienia na potrzeby ogrodów, dostępu do komunikacji publicznej. Do gmin także będzie należało utrzymanie porządku i czystości na terenach przyległych do rodzinnych ogrodów działkowych".

  "Ustawa utrzymuje dalszą uprzywilejowaną pozycję PZD i nie wspomina o innych organizacjach zrzeszających działkowców."

  "... grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone pod rodzinne ogrody działkowe, przekazuje się nieodpłatnie w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców. Ponad to ww. grunty mogą być oddawane nieodpłatnie Polskiemu Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste.

  "... natomiast wynika z niej /Ustawy/, że w dalszym ciągu będzie istniał monopol PZD na zakładanie i prowadzenie ogrodów działkowych..."

  "... Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 20 listopada 1996 r. sygn. akt TK 27/95 stwierdził m.in., że przekazywanie praw do gruntów wyłącznie na rzecz PZD jest niezgodna z Konstytucją! ... Rozwiązanie takie narusza zasady demokratycznego PAŃSTWA PRAWNEGO..."

  Oczywiście nie przeszkadza to wszystko Polskiemu Związkowi Działkowców, którzy skutecznie byli wspierani przez posłów i posłanki z SLD, którzy z kolei łamali świadomie prawo konstytucyjne z uwagi na większość sejmową!!!

 6. Minister A. Bratkowski już 16 grudnia 2004 na 93 posiedzeniu Sejmu 4 kadencji Powiedział m.in.:
 7. "... w 1981 r. powstała taka ustawa jaka powstała, mimo, że naprawdę wzorce były w moim przekonaniu znakomicie lepsze, gdybyśmy sięgnęli do zawiązanego w 1927 r. Związku Towarzystw Ogrodów i Dzielnic Działkowych. Była to instytucja związana ustrojowo z systemem demokracji parlamentarnej..."

  Nasza organizacja gwarantuje ogrodom działkowym takie same wzorce, ponieważ statut nasz jest pisany na statucie z ww. roku! Dalej czytamy:

  "... to nie jest stowarzyszenie w rozumieniu wolności zrzeszania, jeżeli ustanowiony jest monopol i wyłączność i przymus zrzeszania..."

 8. Trzeba zapobiec przed ewentualnymi roszczeniami PZD o uznanie prawa własności 40 tyś. hektarów gruntów ogrodowych, jako, że jesteśmy w Unii Europejskiej, gdzie nie występuje pojęcie wieczystego użytkowania! Prezes takiej organizacji wraz z zagarniętą mocą niesprawiedliwej Ustawy infrastrukturą ogrodową zostałby jednym z najbogatszych ludzi w Polsce, a działkowicze nadal pozostaną niewolnikami tego pana "przykutymi" do ziemi, pańskiej ziemi!
 9. Działkowicze muszą mieć prawo do wykupu gruntu lub do dzierżawienia od gmin na zasadach szczególnych, to jest np. 11 groszy za m2.
 10. Nowa ustawa winna zagwarantować, że bez zgody Ministerstwa Infrastruktury nie mogą gminy samowolnie podwyższać składek za dzierżawę.
 11. W nowej ustawie powinien znaleĽć się zapis, że Państwo otacza szczególną opieką ogrody działkowe, ponieważ są one oazą zdrowia, wypoczynku oraz szkołą życia dla młodych pokoleń.
 12. Ustawa winna być uzgodniona z Ministerstwem Infrastruktury i Wspólnej Komisji Rządu i Samorządu Terytorialnego.
 13. Postulujemy rozważenie zwolnienia z opłat wykupu gruntu dla ogrodów, których działkowicze zapłacili za przydzielone działki ówczesnym zakładom pracy.
 14. Czas najwyższy aby Skarb Państwa wreszcie osiągał korzyści finansowe z tyt. dzierżawy, bądĽ wykupu ziemi. Dziś wszelkie korzyści pobiera wąska grupa ludzi z Polskiego Związku Działkowców dzięki pomocy kolegów z SLD.
 15. Pogwałcony został Art. 118 ust.3 przez posłów -wnioskodawców z SLD podczas przedłożenia Sejmowi projektu nowej ustawy. Stanowi on, że wnioskodawcy przedkładając Sejmowi projekt nowej ustawy, przedstawiają skutki finansowe jej wykonania. Tu skutki finansowe dla Skarbu Państwa stanowią zero, natomiast dla gmin i samorządów nie zostały wyliczone.

Czy taka ustawa winna przejść drogę legislacyjną?

Reasumując, odpowiadamy, że nie będzie nigdy Państwa Prawa dopóki, dopóty nie będzie się szanować orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, wniosków poszczególnych zainteresowanych Ministerstw oraz Rządu RP oraz samych zainteresowanych, tj. działkowiczów.

Opisywanie propagandowe PZD, że ileś tam osób napisało listy i zebrano podpisy pod tą "zbawienną" ustawą jest blefem! To popierają się ciągle ci sami aktywiści. Nam działkowiczom pozostaje jedynie nadzieja, że PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ, partia, która wygrała wybory zaprowadzi prawo i sprawiedliwość w ogrodach działkowych, a przyszły Prezydent RP, który wypowiadał się o "uprzątnięciu brudów po peerelu" - uprzątnie je! 
  Spis treści
  » Cele i zadania
  » Nowa ustawa
  » - projekt
  » - uzasadnienie
  » - uchwała
  » Kontakt
  » Inne stowarzyszenia
  » Wzory dokumentów
  » Sprawy organizacyjne
  » Wiadomości
 
  
  #289585 Kreator stron internetowych: INVITO.pl